Zawarcie umowy pomiędzy KupującymSprzedającymmoże nastąpić na dwa sposoby.

Kupującyma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego(Hurtownia Materacy Zdrowy Sen Jolanta Śmigielska, ul. Wrzesińska 42, 62-020 Swarzędz).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującegoz możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych:

Hurtownia Materacy Zdrowy Sen Jolanta Śmigielska

ul. Wrzesińska 42

62-020 Swarzędz

NIP: 777-152-61-75, REGON: 639813820

 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

Hurtownia Materacy Zdrowy Sen Jolanta Śmigielska
ul.Wrzesińska 42,
62-020 Swarzędz

 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresemwww.zdrowysenmaterace.pl/content/5-dostawazestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 2. Dane kontaktowe:

Hurtownia Materacy Zdrowy Sen Jolanta Śmigielska
ul.Wrzesińska 42,
62-020 Swarzędz
email: 
sklep@zdrowysenmaterace.pl
tel. 61 651 13 14

 1. Dane osobowe- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 2. Dane wrażliwe– są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 3. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostawznajdującym pod adresem www.zdrowysenmaterace.pl/content/5-dostawa

 4. Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 5. Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepuzawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 6. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 8. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 9. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepieproduktów na podstawie wyborów Kupującego.

 11. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.

 12. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowylub punkt odbioruwskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupującylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 14. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresemhttps://webgate.ec.europa.eu/odr

 15. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowydostawęwymieniona pod adresemhttp://www.zdrowysenmaterace.pl/content/5-dostawa

 16. Podmiot uprawniony– podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

 17. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowychdanych osobowych Kupujących,prawaKupujących i obowiązkiAdministratora Danych, która znajduje się pod adresem:http://www.zdrowysenmaterace.pl/content/4-polityka-prywatnosci

 18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 19. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającegojako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 21. Przedmiot świadczenia– przedmiot umowy.

 22. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przezSprzedającegosklepie.

 23. Rejestr UOKiK – rejestrpodmiotów uprawnionychprowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 24. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 25. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 26. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresemwww.zdrowysenmaterace.pl, za pośrednictwem, któregoKupującymoże złożyć zamówienie.

 27. Sprzedający:

Hurtownia Materacy "Zdrowy Sen" Jolanta Śmigielska
ul. Wrzesińska 42
62-020 Swarzędz
NIP:777-152-61-75, REGON: 639813820
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=8e6f95dc-ee52-4145-b279-904c262aa3f4
KONTO BANKOWE: 31 1090 1450 0000 0000 4504 1453

 1. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji– podana na karcie produktuliczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 4. Wada– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 5. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedającyzapewnił Konsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którym KonsumentpoinformowałSprzedającegoprzy zawarciu umowy, a Sprzedającynie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. zostałaKonsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającegolub osobę trzecią, za którą Sprzedającyponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumentao zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 6. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwemsklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilośćproduktów; rodzaj dostawy; rodzajpłatności;miejsce wydania rzeczy, dane Kupującegoa zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy KupującymaSprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowazawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedającyjest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającegowyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Cenyproduktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowyw celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzeniazamówieniapoprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanegomiejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedającyinformuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 8. Sprzedającynie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupującyponiesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 9. Sprzedającyzapewnia Kupującemukorzystającemu z systemupoprawność́ działania sklepuw następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepuwww.zdrowysenmaterace.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

 10. Kupującymoże skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklepw celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupującypowinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 11. Sprzedającystosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 12. Kupujący zobowiązany jest do: 

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 

  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego, 

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówieniamożna składać́ 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówieniaKupującypowinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do koszyka produktu;

  2. wybór rodzaju dostawy;

  3. wybór rodzaju płatności;

  4. wybórmiejsca wydania rzeczy;

  5. złożenie w sklepiezamówieniapoprzez użycie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

 3. ZawarcieumowyKonsumentem następuje z chwilą złożeniazamówienia.

 4. RealizacjazamówieniaKonsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 5. ZawarcieumowyKlientem następuje z chwilą przyjęciazamówieniaprzez Sprzedającego, o czym informuje onKlientaw terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 6. RealizacjazamówieniaKlienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowyi zaksięgowaniu wpłatyKlienta na koncie Sprzedającego.

 7. RealizacjazamówieniaKlientamoże być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienialub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartościzamówienialub zgody Sprzedającegona wysłaniezamówieniaza pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanieprzedmiotu umowynastępuje w terminie określonym na karcieproduktu, a dla zamówieńzłożonych z wieluproduktóww najdłuższym terminie z określonych na kartachproduktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacjizamówienia.

 9. Zakupionyprzedmiot umowyjest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedażywysyłany wybranym przez Kupującegorodzajemdostawydo wskazanego przez Kupującegowzamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiegoprawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni odmomentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsumentmoże złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresemhttp://www.zdrowysenmaterace.pl/content/18-reklamacje-zwrotylub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedającyniezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowyi inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsumentma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemuniezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsumentodsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

 8. Konsumentnie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedającyniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przezKonsumenta zwróci Konsumentowiwszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowirzeczy, a jeżeli Konsumentwybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przezSprzedającego,Sprzedającynie zwróci Konsumentowidodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedającydokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobupłatności, jakiego użył Konsument, chyba żeKonsumentwyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedającymoże wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumentado chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przezKonsumentadowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowizgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedającynie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczeniajest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczeniajest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczeniajest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczeniasą rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczeniasą nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumentaprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedającyna podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedającyponosi odpowiedzialność wobec Konsumentana zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych zawady(rękojmia).

 3. W przypadku umowy zKonsumentemjeżeli wada fizycznazostała stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 4. Konsumentjeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedającyniezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumentawymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającegoalbo Sprzedającynie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumentajest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumentainny sposób zaspokojenia.

 2. Konsumentnie może odstąpić od umowy, jeżeli wadajest nieistotna.

 3. Konsumentjeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  2. żądać usunięcia wady.

 4. Sprzedającyjest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

 5. Sprzedającymoże odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsumentmoże żądać od Sprzedającegodemontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającegozapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego,Konsumentjest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego

 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumentabyłoby nadmiernie utrudnione, Konsumentobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemuw miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsumentjest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego

 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5pkt 10.

 9. Sprzedającyobowiązany jest przyjąć od Konsumentarzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 10. Sprzedającyw terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedającyodpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydaniarzeczyKonsumentowi

 2. RoszczenieKonsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi.

 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającegolub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,Sprzedającyodpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

 4. W terminach określonych w §5 pkt 15-17Konsumentmoże złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsumentżądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowiz tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi zawady prawnerzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którymKonsumentdowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsumentdowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedającynie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 9. Sprzedającyo ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumentawykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowychodpowiada za zgodne z prawem przetwarzaniedanych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującegozwiązane z jego danymi osobowymi.

 2. Administrator Danych Osobowychprzetwarza dane osoboweKupującychna podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

 3. Administrator Danych Osobowychzbiera i przetwarza dane osobowewyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowychjest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. 

 5. Na potrzeby realizacji zamówieniaKupującego zbierane są następujące dane osobowe:

  1. adres pocztowy– niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

  2. miejsca wydania rzeczy– niezbędny do zaadresowania przesyłki;

  3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

 6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepuprzed i po złożeniu zamówieniazawiera polityka prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia prawKupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedającydeklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani KupującyBedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującegow zakładce regulamin (http://www.zdrowysenmaterace.pl/content/3-regulamin-sklepu). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśliKonsumentwyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsumentmoże również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODRlub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedającyoświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.2 (Swarzędz, 25 maja 2018 roku)